فرم نظر سنجی مواد اولیه


کیفیت ماده اولیه موردنظر را مطابق توافق انجام شده چگونه ارزیابی می کنید؟


تحویل به موقع محموله ماده اولیه را چگونه است؟ ( نحوه انجام تعهدات طبق زمان بندی)


کیفیت بسته بندی محصول چگونه است؟


ارائه خدمات فنی و مشاوره ای شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟


ارائه خدمات حمل و نقل را چگونه ارزیابی می کنید؟


کیفیت محصول در مقایسه با محصولات مشابه رقبا چگونه است؟

کانال های ارتباطی شرکت با شما ( تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، پست الکترونیکی، مکاتبه و ملاقات حضوری) را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت شما از برخورد بخش مالی و فروش کارخانه چگونه است؟

نحوه برخورد و رسیدگی شرکت در خصوص مواد اولیه رجکت شده چگونه است؟

میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید مواد اولیه شرکت چگونه است؟


parthkimia